Corpul profesional al secretarilor generali ai comunelor din România

Corpul profesional al personalului cu atribuții în domeniul contabilității publice

Corpul profesional al personalului cu atribuții în domeniul registrului agricol, al cadastrului imobiliar, al urbanismului și amenajării teritoriului

     Potrivit Statutului Asociației Comunelor din România, pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 6, ACoR, folosește următoarele forme și mijloace (art. 7 alin. (1) lit. f)): „înființarea de filiale județene, instituții de specialitate, birouri, precum și de corpuri profesionale ale funcționarilor publici din sfera autorităților administrației publice locale ale comunelor membre ale ACoR în principalele domenii de activitate; în cazul în care pentru participarea la anumite programe sau activități care privesc interesele doar a unor comune membre ale ACoR se pot înființa ligi care cuprind comunele respective, cu sau fără personalitate juridică, acestea putând fi din același județ sau din județe diferite.” 

            De asemenea, potrivit art. 34 din Statut:

(1) Corpurile profesionale ale ACoR, prevăzute art. 7 alin. (1) lit. f), se constituie, prin hotărâre a Adunării generale/decizie a Consiliului director, din funcționari publici care exercită, potrivit legii, funcții publice la nivelul comunelor din România;

(2) Corpurile profesionale ale ACoR se organizează și funcționează, de drept și de fapt, ca structuri fără personalitate juridică ale ACoR;

(3) Corpurile profesionale ale ACoR se organizează și funcționează potrivit Regulamentului de organizare și funcționare propriu, elaborat în limitele și în condițiile Statutului Asociației Comunelor din România, precum și ale hotărârilor Adunării generale și ale deciziilor Consiliului director al ACoR;  

(4) Președintele Corpului profesional este invitat, prin grija președintelui ACoR, la toate lucrările Adunării generale ale ACoR și ale Consiliului director al ACoR, fără a avea drept de vot;

(5) Corpul profesional are un cont distinct deschis la o bancă comercială pe seama ACoR, cu drept de semnătură pentru președintele Corpului profesional sau pentru împuternicitul acestuia, după caz;

(6) Președintele filialei județene a ACoR coordonează activitatea filialei județene a Corpului profesional și are următoarele atribuții, în acest sens:

  1. a) convoacă Adunarea generală a Corpului profesional cu cel puțin zece zile calendaristice înaintea sesiunilor, iar în caz de maximă urgență, convocarea Adunării generale, în sesiune extraordinară, se poate face cu cel puțin trei zile calendaristice înainte; convocarea se face în scris și precizează ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării sesiunii; convocare se aduce la cunoștința membrilor Corpului profesional din județ prin grija președintelui filialei județene a Corpului profesional;
  2. b) participă și conduce lucrările Adunării generale a Corpului profesional, fără a avea drept de vot;
  3. c) deschide, pe seama filialei județene, un cont distinct la o bancă comercială, cu drept de semnătură pentru președintele filialei județene a Corpului profesional.”