ORGANE DE CONDUCERE ALE ACoR

Promovăm idealurile și principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale.

Consiliul director se compune din 41 de membri și din 41 de supleanți. Președintele unei filiale județene a ACoR este membru de drept al Consiliului director.

În cazul filialei județene la nivelul căreia președinte este secretarul general al ACoR, membru de drept în Consiliul director este prim-vicepreședintele filialei respective.

Adunarea generală a ACoR

Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea comunelor membre ale ACoR.

Organizare și funcționare

Adunarea generală se întrunește în sesiune ordinară, anual, și în sesiune extraordinară, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ACoR sau la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul membrilor Consiliului director.

Convocarea Adunării generale se face cu cel puțin zece zile calendaristice înaintea sesiunilor; în caz de maximă urgență, convocarea Adunării generale, în sesiune extraordinară, se poate face cu cel puțin trei zile calendaristice înainte;

Convocarea se face în scris și precizează ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării sesiunii, comunicarea către nivelurile reprezentative județene asigurându-se de către președintele ACoR; această convocare se aduce la cunoștința primarilor comunelor membre din fiecare județ, prin grija primarului comunei de la nivelul reprezentativ județean respectiv;

Proiectele hotărârilor Adunării generale, precum și celelalte documente supuse analizei membrilor Adunării generale prezenți, se transmit pe adresa de poștă electronică a acestora, cu trei zile calendaristice înainte;

Adunarea generală adoptă hotărâri sau recomandări, după caz, cu votul majorității reprezentanților comunelor prezenți la sesiunea respectivă.

Atribuții

Competența Adunării generale a ACoR cuprinde:

 • stabilirea strategiei și a programelor generale ale ACoR;
 • stabilirea cotizației anuale; pentru asigurarea unor servicii speciale și numai în cazul membrilor care își manifestă această opțiune, se pot stabili niveluri diferențiate ale cotizațiilor anuale;
 • aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil; proiectul bugetului de venituri și cheltuieli se aprobă până cel târziu în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie pentru anul următor, iar bilanțul contabil se aprobă până cel târziu în ultima zi lucrătoare a lunii februarie pentru anul precedent;
 • alegerea și revocarea membrilor Consiliului director, precum și efectuarea analizei activității acestora;
 • alegerea și revocarea membrilor Comisiei de cenzori; 
 • analizarea raportului Comisiei de cenzori, precum și a raportului de audit financiar;
 • înființarea, respectiv suspendarea activității, insolvența, falimentul, dizolvarea și lichidarea filialelor județene, instituțiilor de specialitate și birourilor, precum și efectuarea analizei activității acestora;
 • modificarea și completarea actului constitutiv și/sau a statutului, precum și stabilirea procedurii de vot;
 • insolvența, falimentul, dizolvarea și lichidarea ACoR, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
 • aprobarea acordurilor de aderare, afiliere, asociere, colaborare sau cooperare, după caz, la organizații internaționale;
 • alte atribuții prevăzute de lege și de Statutul ACoR.

Președintele

Președintele asigură activitatea curentă a ACoR. Acesta stabilește relațiile dintre structurile interne ale ACoR, precum și relațiile acestora cu terții.

Președintele nu este membru al Consiliului director și nici al Comitetului operativ. Acesta participă de drept la sesiunile Adunării generale și la ședințele Consiliului director, fără a avea drept de vot.

Mandatul președintelui este de 4 ani.

În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite dispoziții, ordine sau recomandări.

Emil DRĂGHICI

Președintele ACoR

primarul comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița

Dispozițiile președintelui Asociației Comunelor din România

Mai jos puteți descărca dispozițiile emise de către președintele ACoR

Dispozițiile președintelui ACoR

Emil DRĂGHICI

Președintele ACoR,

Primarul comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița

Este foarte important să știi cum să reacționezi în fața diverselor greutăți și piedici ale vieții și cum să speculezi oportunitățile oferite pe parcurs în vederea ameliorării sau a îmbunătățirii condițiilor existente ale unei stări de fapt. Aceste lucruri se pot traduce prin inteligența cu care trebuie previzionate și depășite eventualele obstacole, dar și prin puterea de a merge mai departe, de a acționa, în special în condițiile în care totul ne este favorabil. Și, pentru a întări cele spuse mai sus, amintesc vorbele marelui Nicolae TITULESCU care susținea: „Societățile nu se guvernează bine, decât dacă se suprapun două forțe: inteligența și puterea.”. 

Beneficiind de un drept fundamental, dreptul de asociere, specificat clar în Constituția României, precum și în Carta europeană a autonomiei locale, constatând rolul esențial al zonei rurale în dezvoltarea țării noastre și alinierea ei la anumite standarde europene, conștientizând faptul că „prin unire se realizează fapte mari”, existând un numitor comun în ceea ce privește problemele cu care se confruntă comunele din România, ivindu-se provocarea de a înfrunta împreună și de a rezolva problemele spațiului rural, la inițiativa unui număr restrâns de primari, avându-l în fruntea lor pe Dumitru GHICA, primarul comunei Rucăr, județul Argeș, s-a înființat și organizat, în 1997, Asociația Comunelor din România. 

Asociația Comunelor din România, la fel de ușor de identificat și prin abrevierea A.Co.R., este o organizație neguvernamentală și apolitică înființată cu scopul de a reprezenta interesele autorităților administrației publice locale de la nivel de comună în relațiile cu instituțiile centrale, organismele europene și internaționale. Din 10 mai 2006 A.Co.R. devine membru cu drepturi depline al Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa, iar din 18 februarie 2008 este recunoscută ca fiind de utilitate publică, fiind prima structură asociativă din acest domeniu căreia i se recunoaște această calitate. Asociația noastră reprezintă populația care trăiește în mediul rural, ceea ce înseamnă aproape jumătate din populația țării, misiunea sa constând în realizarea unei uniuni strânse între comunele din România, promovând idealurile și principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale.

Criza administrației, un termen la modă în ultimul timp, afectează societatea în ansamblu. Pentru aceasta există două soluții: una care constă în abandonarea și resemnarea în fața problemelor, soluția fiind pasivitatea și așteptarea ca lucrurile să se corecteze de la sine, iar cealaltă, pe care asociația noastră o susține și promovează, se bazează pe o serie de strategii de intervenție, prin care să se încerce redirecționarea situațiilor aflate la un moment dat în dezechilibru, către făgașul normal. 

Reducerea discrepanțelor dintre mediul rural și cel urban reprezintă un deziderat pentru Asociația Comunelor din România care, prin activitățile întreprinse, încearcă să găsească mijloacele necesare, fiind conștientă de faptul că, pentru a ajunge la capătul drumului, trebuie să-l străbați pas cu pas și să înfrunți foarte multe greutăți, prevăzute și, de cele mai multe ori, imprevizibile. 

Așa înțelege Asociația Comunelor din România să rezolve problemele cu care se confruntă spațiul rural: cu Ambiția de a depista problemele membrilor săi și de a găsi soluții potrivite rezolvării acestora, bazându-se pe Consecvență în ceea ce privește idealurile sale și lupta pentru atingerea lor și asumându-și Responsabilitatea în tot ceea ce privește activitățile și implicațiile asociației!

Împreună cu primarii comunelor din România, spre binele locuitorilor acestora,

 

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA,

Emil DRĂGHICI,

PRIMARUL COMUNEI VULCANA-BĂI,

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Președintele ACoR are următoarele atribuții și responsabilități:

 • reprezintă, personal sau prin delegat, interesele ACoR în relațiile cu persoanele fizice sau juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;
 • urmărește și asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor Statutului, a hotărârilor adoptate de Adunarea generală, a deciziilor adoptate de Consiliul director, precum și a instrucțiunilor adoptate de Comitetul operativ;
 • asigură elaborarea și transmiterea, celor cu drept de inițiativă legislativă, a unor proiecte de acte normative;
 • convoacă Adunarea generală, Consiliul director și Comitetul operativ, propune ordinea de zi, asigură condițiile necesare bunei desfășurări a sesiunilor/ședințelor și conduce lucrările acestora;
 • semnează orice documente adoptate de Adunarea generală, de Consiliul director, de Comitetul operativ și pe cele emise personal;
 • convoacă atât sesiunea extraordinară a adunării generale a filialei județene, cât și ședința extraordinară a consiliului director al filialei județene pentru alegerea consiliului director și a cenzorului filialei respective;
 • semnează documentele aprobate în sesiunea extraordinară a adunării generale, precum și în ședința extraordinară a consiliului director pentru alegerea consiliului director și a cenzorului filialei respective;
 • stabilește atribuțiile prim-vicepreședintelui, ale vicepreședinților, ale secretarului general, ale secretarilor și ale secretarilor generali executivi;
 • exercită controlul și îndrumarea activității membrilor Consiliului director, ai Comitetului operativ, precum și a tuturor compartimentelor la toate nivelurile organizatorice ale ACoR;
 • numește și eliberează din funcție persoanele din aparatul executiv, stabilește atribuțiile și drepturile de natură salarială ale acestora și exercită orice drepturi ale angajatorului prevăzute în Codul muncii, în Statut sau în Regulamentul intern al ACoR;
 • administrează patrimoniul ACoR;
 • asigură, în termen de 15 zile de la data încetării mandatului său, împreună cu președintele Comisiei de cenzori, predarea gestiunii patrimoniului, a arhivei și transmiterea informațiilor necesare bunei funcționări, în continuare, a ACoR către noul președinte;
 • asigură păstrarea sigiliului ACoR și încuviințează utilizarea acestuia de către alte persoane;
 • nominalizează persoanele din cadrul Consiliului director sau din afara acestuia care pot face obiectul acordării unor premii, decorații sau altor distincții de către orice entitate;
 • exercită orice alte atribuții prevăzute de statut, stabilite de Adunarea generală ori încredințate de Consiliul director sau de Comitetul operativ.

Președinți de onoare ai ACoR pot fi:

 • persoanele care după încetarea mandatului de președinte al ACoR, în situația în care exercită, în continuare, funcția de primar și numai pe perioada cât îndeplinește această autoritate publică;
 • persoanele fizice române sau străine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social sau cultural, reprezentative pentru ACoR;
 • președintele filialei județene care obține Colanul de aur al filialelor județene ale ACoR,  pentru anul curent.

Președinții de onoare ai ACoR sunt invitați, prin grija președintelui în exercițiu, la toate sesiunile ordinare ale Adunării generale ale ACoR.

Președinții de onoare ai ACoR, ori de câte ori participă la lucrările Adunării generale sau ale Consiliului director, fac parte din prezidiu.

Președinți de onoare ai ACoR:
 • Ion ILIESCU, Președintele României, mandatul 1992 – 1996 și 2000 – 2004
 • Emil CONSTANTINESCU, Președintele României, mandatul 1996 – 2000
Președinte fondator al ACoR:
 • Dumitru GHICA, președintele Asociației Comunelor din România în perioada 1997-2004
Președinte de onoare al ACoR pentru anul 2022:
 • Fănică POPA, vicepreședinte Regiunea de dezvoltare Sud-Est, președintele Filialei Județene Vrancea a ACoR, primarul comunei Bolotești.

Alin-Adrian NICA – consilier onorific pentru relația cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România

Csaba BONCIDAI – consilier onorific pentru relația cu primarii din Uniunea Democrată Maghiară din România

Ovidiu COLCERIU – consilier onorific pentru relația cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ștefan ILIE – consilier onorific pentru relația cu Asociația Municipiilor din România

Secretarul general

Secretarul general al ACoR nu este membru al Consiliului director și nici al Comitetului operativ.

Acesta participă de drept la sesiunile Adunării generale și la ședințele Consiliului director, fără a avea drept de vot.

Mandatul secretarului general este de 4 ani.

Ghiorghe BUTE

Secretarul general al ACoR

Primarul comunei Scânteiești, județul Galați

Atribuțiile secretarului general al ACoR:

 • întocmește și actualizează Registrul auditorilor interni de la nivelul filialelor județene ale ACoR;
 • organizează instruirile auditorilor interni care lucrează la nivelul filialelor județene ale ACoR;
 • prezintă în cadrul fiecărei ședințe a Consiliului director informații legate de desfășurarea;
 • activității de audit public intern și modificările apărute în cadrul Registrului auditorilor interni de la nivelul filialelor județene ale ACoR;
 • coordonează activitatea comisiilor de specialitate ale Consiliului director;
 • asigură organizarea acordării trofeelor, plachetelor, certificatelor, diplomelor și altor distincții acordate de Asociație;
 • orice alte activități stabilite prin dispoziția președintelui Asociației pentru buna desfășurare a activității acesteia.

Consiliul director

Consiliul director al ACoR se compune din 41 de membri și din 41 de supleanți. Președintele filialei județene a ACoR, cu excepția secretarului general, este membru de drept al Consiliului director al ACoR.

Mandatul Consiliului director este de 4 ani.

Organizare și funcționare

Consiliul director se întrunește, în ședință ordinară, semestrial și, în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la inițiativa a cel puțin o treime din numărul membrilor săi, inițiativă fundamentată și prezentată în scris președintelui ACoR.

Ședințele ordinare ale Consiliului director se desfășoară, de regulă, prin participarea fizică a membrilor, iar ședințele extraordinare ale Consiliului director se pot desfășura fie prin participarea fizică a membrilor, fie prin intermediul mijloacelor electronice.

Convocarea Consiliului director se face cu cel puțin zece zile calendaristice înaintea ședințelor. În caz de maximă urgență, convocarea Consiliului director, în ședință extraordinară, se poate face cu cel puțin trei zile calendaristice înainte.

Convocarea se face în scris și precizează ordinea de zi, data, ora, locul și modalitatea de desfășurare a ședinței Consiliului director, comunicarea către membrii Consiliului director asigurându-se de către președintele ACoR.

 Proiectele de decizii ale Consiliului director, precum și celelalte documente supuse analizei membrilor Consiliului director, se transmis pe adresa de poștă electronică a acestora, cu trei zile calendaristice înainte.

Ședințele Consiliului director sunt statutar constituite dacă este prezentă o treime din membrii săi. Prezența membrilor Consiliului director la ședință este obligatorie, iar în cazul în care un membru titular nu poate participa, el va fi reprezentat de membrul supleant.

Ședințele sunt conduse de președintele ACoR, iar, în lipsa acestuia, de prim-vicepreședinte; în caz de indisponibilitate atât a președintelui, cât și a prim-vicepreședintelui, ședințele sunt conduse de un vicepreședinte.

Consiliul director adoptă decizii sau recomandări, după caz, cu votul majorității din numărul celor prezenți.

Atribuții

Consiliul director are următoarele atribuții principale:

 • asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale;
 • alege președintele, prim-vicepreședintele și secretarul general,
 • stabilește modelul-cadru al actului constitutiv al filialei județene a Asociației Comunelor din România;
 • stabilește modelul-cadru al statutului filialei județene a Asociației Comunelor din România;
 • aprobă organigrama și politica de personal ale ACoR;
 • organizează activități care să conducă la realizarea obiectivelor ACoR;
 • adoptă declarații și recomandări în problemele ce intră în competența sa;
 • colaborează și cooperează cu celelalte structuri asociative ale autorităților administrației publice locale sau ale funcționarilor publici din administrația publică locală constituite pe plan național;
 • colaborează cu autoritățile administrației publice centrale, cu serviciile publice deconcentrate, cu prefecții, cu consiliile județene ori cu președinții acestora în problemele ce privesc comunele, în special, și administrația publică locală, în general;
 • elaborează informări sau propuneri/recomandări către consilii pentru dezvoltare regională, consilii județene, servicii publice deconcentrate, prefecți, autorități ale administrației publice centrale, precum și către orice entitate națională sau internațională, cu privire la problemele care sunt sesizate ACoR;
 • informează Adunarea generală asupra principalelor probleme ce apar în activitatea economico-socială a comunelor și, implicit, în cea instituțională a autorităților administrației publice locale;
 • asigură realizarea drepturilor și obligațiilor ACoR în cadrul organismelor la care este asociată sau afiliată, precum și a măsurilor rezultate din documentele de aderare, afiliere, asociere, colaborare sau cooperare, după caz;
 • aprobă acordurile de aderare, afiliere, asociere, colaborare sau cooperare la organizații naționale; aprobă înființarea de ligi;
 • stabilește și analizează indicatorii de performanță a filialelor județene;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Statutul ACoR sau stabilite de Adunarea generală.

Componența Consiliului director al ACoR

Componența Consiliului director, pe funcții, este următoarea:

a) prim-vicepreședinte;

b) șapte vicepreședinți – câte unul din fiecare regiune de dezvoltare, mai puțin din Regiunea de dezvoltare București-Ilfov;

c) opt secretari – câte unul din fiecare regiune de dezvoltare;

d) 25 membri – câte unul din fiecare județ nereprezentat după desemnarea primarilor pe funcțiile menționate la lit. a) – c).

Mariana GÂJU

Prim-vicepreședintele ACoR,

Președintele Filialei Județene Constanța a ACoR,

Președintele Ligii femeilor, primari ai comunelor din România

Comuna: Cumpăna

Vicepreședinți

Petrică ȘCHIOPU

Vicepreședinte

Regiunea de dezvoltare Nord-Est,

Președintele Filialei Județene Neamț a ACoR

Comuna: Bârgăuani

 Fănică POPA

Vicepreședinte

Regiunea de dezvoltare Sud-Est,

Președintele Filialei Județene Vrancea a ACoR

Comuna: Bolotești

 Nicolae PANDEA

Vicepreședinte

Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, 

Președintele Filialei Județene Călărași a ACoR

Comuna: Ștefan cel Mare

Cătălin DRĂGHICI

Vicepreședinte

 Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia,

 Președintele Filialei Județene Mehedinți a ACoR

Comuna:  Breznița-Ocol

Gheorghe-Marius STOIAN

Vicepreședinte

Regiunea de dezvoltare Vest,

 Președintele Filialei Județene Timiș a ACoR

Comuna:   Birda

Radu-Florin ABRUDAN

Vicepreședinte

Regiunea de dezvoltare Nord-Vest,

 Președintele Filialei Județene Cluj a ACoR

Comuna:   Ciucea

Valentin-Dumitru-Ioan IVAN

Vicepreședinte

 Regiunea de dezvoltare Centru,

 Președintele Filialei Județene Sibiu a ACoR

Comuna: Sadu

Secretari

Sorin-Marian GÎNGĂ

Secretar

 Regiunea de dezvoltare Nord-Est,

Președintele Filialei Județene Botoșani a ACoR

Comuna:  Văculești

Eugen ION

Secretar

 Regiunea de dezvoltare Sud-Est,

 Președintele Filialei Județene Tulcea a ACoR

Comuna: Jurilovca

Vasilică DIACONU

Secretar

 Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia,

 Președintele Filialei Județene Prahova a ACoR

Comuna: Măgurele

Achim-Daniel BĂLUȚĂ

Secretar

Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia,

Președintele Filialei Județene Vâlcea a ACoR

Comuna: Vaideeni

Letiția STOIAN

Secretar

Regiunea de dezvoltare Vest,

 Președintele Filialei Județene Arad a ACoR

Comuna:  Semlac

 Ioan ROȘAN

Secretar

Regiunea de dezvoltare Nord-Vest,

 Președintele Filialei Județene Sălaj a ACoR

Comuna:  Valcău de Jos

Gheorghe DĂMIAN

Secretar

 Regiunea de dezvoltare Centru,    

Președintele Filialei Județene Alba a ACoR

Comuna:  Ciugud

Membri

Ionel DOBRIȚA

Membru

Regiunea de dezvoltare Sud-Est,

 Președintele Filialei Județene Buzău a ACoR

Comuna:  Berca

Stanca COMAN

Membru

Regiunea de dezvoltare Sud-Est,

 Președintele Filialei Județene Brăila a ACoR

Comuna:  Vădeni

Alexandru FUICĂ-HAISLER

Membru

 Regiunea de dezvoltare Sud-Est,

 Reprezentantul Filialei Județene Galaţi a ACoR

Comuna:  Negrilești

Simion NEDEA

Membru

 Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia,

 Președintele Filialei Județene Teleorman a ACoR

Comuna:  Vitănești

Valentin MANEA

Membru

Regiunea de dezvoltare Nord-Est,

  Președintele Filialei Județene Bacău a ACoR

Comuna: Săucești

Benoni MORUZI

Membru

 Regiunea de dezvoltare Nord-Est,

 Președintele Filialei Județene Iași a ACoR

Comuna:  Aroneanu

Vasile COZAN

Membru

 Regiunea de dezvoltare Nord-Est,

  Președintele Filialei Județene Suceava a ACoR

Comuna:  Panaci

Neculai MORARU

Membru

  Regiunea de dezvoltare Nord-Est,

 Președintele Filialei Județene Vaslui a ACoR

Comuna: Fălciu

Dorinel SOARE

Membru

 Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia,

 Președintele Filialei Județene Dâmbovița a ACoR

Comuna:  Niculești 

Ion DUMITRU

Membru

 Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia,

 Președintele Filialei Județene Argeș a ACoR

Comuna: Albota

Victor-Alexandru DUMITRU

Membru

 Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia,

   Președintele Filialei Județene Ialomița a ACoR

Comuna:  Moldoveni

Constantin CĂRĂPĂNCEANU

 Membru

 Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia,

 Președintele Filialei Județene Giurgiu a ACoR

Comuna:  Ghimpați

Gheorghe-Florin TIUTIU

Membru

 Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia,

 Președintele Filialei Județene Olt a ACoR

Comuna:  Nicolae Titulescu

Gheorghe EPURE

Membru

Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia,

Președintele Filialei Județene Gorj a ACoR

Comuna:  Polovragi

Cristian VĂDUVA

Membru

Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia,

Președintele Filialei Județene Dolj a ACoR

Comuna:  Galicea Mare

Nicolae BEG

Membru

Regiunea de dezvoltare Vest,

 Președintele Filialei Județene Caraș-Severin a ACoR

Comuna:  Marga

 Damian DINIȘ

Membru

Regiunea de dezvoltare Vest, 

Președintele Filialei Județene Hunedoara a ACoR

Comuna:  Băița

Ioan ȘORA

Membru

Regiunea de dezvoltare Nord-Vest,

 Președintele Filialei Județene Bihor a ACoR

Comuna:  Pomezeu

Emilian-Gheorghe POP

Membru

 Regiunea de dezvoltare Nord-Vest,

 Președintele Filialei Județene Maramureș a ACoR

Comuna: Săcălășeni

Romeo-Daniel FLORIAN

Membru

Regiunea de dezvoltare Nord-Vest

 Președintele Filialei Județene Bistrița-Năsăud a ACoR

Comuna:  Lechinţa

Dumitru-Dorel POP

Membru

  Regiunea de dezvoltare Nord-Vest,

 Președintele interimar al Filialei Județene Satu Mare a ACoR

Comuna:  Odoreu

Gicu COJOCARU

Gicu COJOCARU

Membru

Regiunea de dezvoltare Centru,

 Președintele Filialei Județene Brașov a ACoR

Comuna:  Cristian

István FODOR

Membru

 Regiunea de dezvoltare Centru,

 Președintele interimar al Filialei Județene Covasna a ACoR

Comuna: Bodoc

 Marcel VANCU

Membru

 Regiunea de dezvoltare Centru,

Președintele Filialei Județene Harghita a ACoR

Comuna:  Tulgheș

Vasile-Dumitru DAN

Membru

 Regiunea de dezvoltare Centru,

 Președintele Filialei Județene Mureș a ACoR

Comuna:  Ibănești

Paul-Mihai-Nicu PRECUP

Membru

 Regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov,

 Președintele Filialei Județene Ilfov a ACoR

Comuna:  Mogoșoaia

Ofițerul de presă al ACoR, cu rang de vicepreședinte

Ofițerul de presă al ACoR se numește în funcție, prin dispoziție, de către președintele ACoR. Acesta are rang de vicepreședinte.

Ofițerul de presă este convocat prin grija președintelui ACoR la orice reuniune a Adunării generale, a Consiliului director, a Comitetului operativ. Acesta întocmește o sinteză a acțiunii respective, care se publică pe pagina de internet a ACoR și se aduce la cunoștință publică.

Valentin-Dumitru-Ioan IVAN

Ofițerul de presă cu rang de vicepreședinte al ACoR

Comuna: Sadu, județul Sibiu

Vicepreședinți pentru relații externe

Persoanele numite ori alese în cadrul oricăror organizații internaționale sunt de drept vicepreședinți pentru relații externe ai ACoR, în situația în care aceștia, la nivel național nu îndeplinesc funcția de președinte, prim-vicepreședinte sau secretar general.

Vicepreședinții pentru relații externe ai ACoR se stabilesc prin dispoziție a președintelui ACoR.

Vicepreședinții pentru relații externe sunt convocați, prin grija președintelui ACoR, la orice reuniune a Adunării generale, a Consiliului director și a Comitetului operativ.

 Nuți ROȘU

Membru titular

 în Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa, Camera Puterilor Locale

Comuna: Făcăeni, județul Ialomița

 Gabriela-Corina ENE

Membru titular

 în Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa, Camera Puterilor Locale

Comuna:  Căbești, județul Bihor

Letiţia STOIAN

Membru supleant

în Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa, Camera Puterilor Locale

Comuna:  Semlac, județul Arad

 Elena-Daniela MĂNĂILĂ

Membru supleant

 în Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa, Camera Puterilor Locale

Comuna:  Tureni, județul Cluj

Gheorghe DĂMIAN

Membru titular

 în Comitetul European al Regiunilor, CoR

Comuna:  Ciugud, județul Alba

Cosmina-Ramona PANDELE

Membru supleant

 în Comitetul European al Regiunilor, CoR

Comuna:  Berceni, județul Prahova

Cornel NANU

Membru supleant

 în Comitetul European al Regiunilor, CoR

Comuna:  Cornu, județul Prahova

Simona-Silvia FECHETE

Membru titular

în World Council al Organizației Mondiale a Orașelor și Administrațiilor Locale Unite

Comuna: Otelec, județul Timiș

Nicolae-Liviu DASCĂLU

Membru supleant

în World Council al Organizației Mondiale a Orașelor și Administrațiilor Locale Unite

Comuna: Mărăcineni, județul Argeș

Alina APOSTOL

purtător de cuvânt pe probleme de Dezvoltare rurală în cadrul Consiliului Comunelor și Regiunilor din Europa (CEMR) și membru supleant în Rețeaua Asociațiilor de Autorități Locale din sud-est-ul Europei (NALAS)

Comuna:  Ciortești, județul Iași

Alexandru FUICĂ-HAISLER

Membru titular în Adunarea generală a Rețelei Asociațiilor de Autorități Locale din sud-est-ul Europei (NALAS) și membru supleant în Consiliul director al Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova – CALRRM

Comuna:  Negrilești, județul Galați

Vicepreședinți pentru reprezentare externă

Potrivit art. 20 alin. (12) din Statutul ACoR, „președintele Ligii primarilor fotbaliști de la nivelul ACoR ocupă, de drept, funcția de vicepreședinte”.

Nicolae BEG

Președintele

Ligii Primarilor Fotbaliști din cadrul ACoR

Comuna: Marga, județul Caraș-Severin

Comitetul operativ

Comitetul operativ sprijină președintele ACoR în activitatea sa curentă.

Componența Comitetului operativ

Comitetul operativ este alcătuit din:

 • prim-vicepreședintele ACoR;
 • vicepreședinții ACoR și ofițerul de presă al ACoR;
 • președintele executiv al ACoR;
 • directorul executiv al ACoR;
 • secretarii generali executivi ai ACoR.

Atribuțiile Comitetului operativ

Comitetul operativ adoptă instrucțiuni sau recomandări.

Instrucțiunile, în limitele legii și ale statutului, sunt obligatorii pentru toți membri ACoR, precum și pentru toate persoanele din aparatul executiv.

Consultările privind adoptarea instrucțiunilor pot fi efectuate prin oricare dintre următoarele mijloace: ședință, poștă electronică, telefon, fax sau alte mijloace. Adoptarea de instrucțiuni sau de recomandări fără participarea în cadrul unei ședințe de lucru, prin poștă electronică și fax, se face după cum urmează:

a) președintele transmite către membrii Comitetului operativ materialele în format electronic;

b) prin telefon sunt încunoștințați membrii Comitetului operativ de faptul că le-au fost transmise materialele prevăzute la lit. a);

c) membrii Comitetului operativ transmit președintelui prin poșta electronică sau prin fax punctul de vedere față de materialele supuse aprobării în termenul stabilit de președinte;

d) în cazul în care membrul Comitetului operativ nu transmite punctul de vedere în termenul stabilit de președinte, acesta se consideră că este însușit fără obiecții și/sau observații.

Instrucțiunile și recomandările se adoptă cu votul majorității membrilor Comitetului operativ.

Comisii de specialitate

Consiliul director își desfășoară activitatea și prin intermediul comisiilor  de specialitate, permanente sau temporare, organizate în principalele domenii de activitate ale autorităților publice locale de la nivelul comunelor.

Comisiile de specialitate ale ACoR pregătesc analize, documentele de lucru și politici publice pentru modificarea/îmbunătățirea legislației cu impact asupra autorităților publice locale de la nivelul comunelor.

Comisiile de specialitate examinează proiectele de acte normative transmise spre consultare conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 635/2022 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative sau inițiate de membrii asociației.

Comisiile de specialitate permanente ale ACoR sunt:

a) Comisia pentru administrație publică – pentru domeniul administrație publică;

b) Comisia pentru buget și finanțe – pentru domeniul buget-finanțe;

c) Comisia pentru dezvoltare rurală și servicii – pentru domeniile dezvoltare rurală, dezvoltare durabilă și servicii;

d) Comisia pentru coeziune socială – pentru domeniile educație și cultură și coeziune socială.

Domeniile de activitate ale comisiilor permanente sunt, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) Comisia pentru administrație publică – descentralizare; autonomia locală; reforme administrative; organizarea administrativ-teritorială; statutul aleșilor locali; statutul funcționarilor publici; cooperare națională și internațională a autorităților publice locale din România; amenajarea teritoriului; lucrările de construcții; proiecte de investiții de dezvoltare locala/regională – Programul național de dezvoltare locală; domeniul public și privat al statului; standardizare proceduri administrative; incompatibilități și conflict de interese pentru aleși locali și funcționari publici;

b) Comisia pentru buget și finanțe – bugetele locale și execuția bugetară; sistemul de impozite și taxe locale; sistemul de echilibrare; împrumuturile autorităților locale garantate de stat; investiții locale și mecanismele de finanțare ale acestora; insolvența autorităților administrației publice locale;

c) Comisia pentru dezvoltare rurală și servicii – programe în domeniul agriculturii, horticulturii, zootehniei, pisciculturii, silviculturii, fondului cinegetic; forme de proprietate, de asociere, creditare, arendare; gospodărirea fondului funciar; registru agricol; programul național de cadastru și carte funciară; infrastructură rurală; transportul public; dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în industrie și servicii;

d) Comisia pentru coeziune socială – influența mediului asupra dezvoltării durabile; utilizarea resurselor naturale; calitatea aerului, apei, solului; conservarea biodiversității; gospodărirea bazinelor hidrografice; schimbări climatice; prevenirea dezastrelor; managementul deșeurilor și al substanțelor periculoase; protecția muncii; sistemul de salarizare; asistența socială; asistență sanitară; învățământul preuniversitar; activitatea sportivă; problemele tineretului; instituții de artă și cultură; protecția patrimoniului cultural național; integrarea principiului egalității de șanse pentru femei și bărbați în viața locală.

Comisia de cenzori

Comisia de cenzori este alcătuită din trei membri, din care unul este președintele acesteia. Președintele trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

Comisia de cenzori îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • verifică modul în care este administrat patrimoniul ACoR;
 • întocmește rapoarte și le prezintă Adunării generale;
 • poate participa la ședințele Consiliului director, fără drept de vot;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Statut sau stabilite de Adunarea generală.