ACoR, partener cu rol de îndrumare în cadrul proiectului „Capacitatea administrativă – o pârghie esențială pentru buna guvernare” – AdCap4GoodGov, cod proiect 02C0549

Asociația Comunelor din România deține calitatea de partener cu rol de îndrumare (Advisory Partner – AP) în cadrul proiectului intitulat „Capacitatea administrativă – o pârghie esențială pentru buna guvernare” – AdCap4GoodGov, cod proiect 02C0549, cofinanțat prin Programul Interreg Europe 2021 – 2027, al cărui lider este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Proiectul AdCap4GoodGov, cofinanțat de Uniunea Europeană, în cadrul programului Interreg Europe, vizează creșterea capacității administrative ca element esențial care potențează dezvoltarea locală.

Proiectul pornește de la ideea că orice autoritate a administrației publice are nevoie de resurse pentru a-și îndeplini rolul și pentru a crea premisele existenței unor comunități puternice, active, cu servicii de calitate; cunoașterea și alocarea mai eficientă a resurselor contribuie la creșterea calității serviciilor publice și la dezvoltarea comunităților locale. Astfel, proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea instrumentelor de politici publice propuse de parteneri, din perspectiva măsurilor vizând capacitatea administrativă, prin crearea premiselor unor administrații publice mai bine pregătite, capabile să se adapteze nevoilor cetățenilor, cu servicii publice mai performante și comunități mai puternice, participative și responsabile.

În această calitate, Asociației Comunelor din România (ACoR) îi revine rolul de a sprijini liderul de proiect și partenerii în analizarea elementelor-cheie care vizează capacitatea administrativă, impactul acestora în procesul de furnizare a serviciilor publice și atingerea obiectivelor de dezvoltare strategică, prin valorificarea celor mai bune practici identificate în cadrul unor instituții publice/autorități publice din țările reprezentate în proiect.

Pentru bună organizare a activităților proiectului, în data de data de 12 iunie 2024 a avut loc prima reuniune a Grupului de Coordonare în cadrul proiectului „Capacitatea administrativă – pârghie esențială pentru buna guvernare”, cod 02C054, cofinanțat prin Programul Interreg Europe 2021 – 2027.

Cei 7 parteneri din proiect (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: (România) – lider, Asociația Comunelor din România, (România) – partener cu rol de îndrumare în cadrul proiectului, orașul Viechtach (Germania) – partener, Agenția de Dezvoltare Langhe Monferrato și Roero (Italia) – partener, orașul Sint-Niklaas (Belgia) – partener, Administrația Locală a Municipiului Kekava (Letonia) – partener, Federația Municipiilor din Regiunea Murcia (Spania) – partener) au stabilit aspecte cheie pentru desfășurarea în condiții optime a proiectului. Principalele teme ale reuniunii au vizat validarea planului de lucru pentru semestrul I, validarea Strategiei de comunicare a proiectului AdCap4GoodGov și principalele măsuri ale Planului de comunicare aferent, modul în care instrumentele de politici publice și experiența fiecărui partener pot fi valorificate în comun de către parteneri, precum și așteptările partenerilor cu privire la bunele practici care vor fi prezentate în cadrul proiectului.

De asemenea, Grupul de coordonare a stabilit câteva aspecte legate de primul eveniment interregional, ce va fi organizat în cadrul proiectului de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în data de 9 septembrie 2024 și se va concentra pe capacitatea administrativă și rolul acesteia în atingerea obiectivelor oricărui instrument de politică.

Pentru mai multe informații despre proiectul AdCap4GoodGov și activitățile sale viitoare, vă rugăm să vizitați site-ul oficial.

Pentru mai multe informații despre Programul Interreg Europe puteți consulta și pagina dedicată acestuia pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

ACoR, advisory partner in the project “Administrative capacity – an essential lever for good governance”– AdCap4GoodGov, project code 02C0549

The Association of Communes of Romania holds the advisory partner (AP) status in the project entitled “Administrative capacity – an essential lever for good governance” – AdCap4GoodGov, project code 02C0549“, co-financed by the Interreg Europe Programme 2021 – 2027, of whose leader is the Ministry of Development, Public Works and Administration (MDLPA).

The AdCap4GoodGov project, co-financed by the European Union, within the Interreg Europe Programe, aims to increase the administrative capacity as an essential element that fuels the local development.

The project starts from the idea that each public administration authority needs resources to fulfill its role and to create the conditions for the existence of strong, active communities with quality services; the knowledge and more efficient allocation of resources contribute to increase the quality of public services and the development of local communities. Thus, the project aims to contribute to the improvement of the public policy instruments proposed by the partners, regarding the administrative capacity measures, creating the premises of better prepared public administrations, able to adapt to the needs of citizens, with better performing public services and stronger, participatory and responsible communities.

In this quality, the Association of Communes of Romania (ACoR) has the role to support the project leader and partners in analyzing the key elements aimed at administrative capacity, their impact in the process of providing public services and achieving strategic development objectives, by leveraging to the best practices identified within some public institutions/public authorities in the countries represented in the project.

For the good organization of project activities, on June 12th, 2024, the first Steering Group meeting was held within the “Administrative capacity – an essential lever for good governance” project, code 02C054, co-funded by the Interreg Europe Programme 2021 – 2027.

The 7 partners of the project (Ministry of Development, Public Works and Administration – Romania as leader, Association of Communes of Romania – advisory partner, City of Viechtach from Germany – partner, Langhe Monferrato and Roero Development Agency from Italy – partner, City of Sint-Niklaas from Belgium – partner, Local Government of the Municipality of Kekava from Latvia – partner, Federation of Municipalities of the Region of Murcia from Spain – partner) established key aspects for the smooth running of the project.

The main topics of the meeting focused on the review and validation of the working plan for the first semester, the validation of the AdCap4GoodGov communication Strategy and the main measures of the related communication Plan, the way in which the public policy instruments and the experience of each partner can be best leveraged and shared with the other partners or the partners’ expectations regarding the good practices that will be presented within the project.

Also, the Steering Group established some aspects related with the first interregional event, which will be organized within the project by the Ministry of Development, Public Works and Administration in Romania, on the 9th of September 2024 and will focus on administrative capacity and its role in achieving the objectives of any policy instrument.

For more information about the AdCap4GoodGov project and its upcoming activities, please visit the official website at https://www.interregeurope.eu/adcap4goodgov.

For more information about the Interreg Europe Programme you can consult the page dedicated to it on the website of the Ministry of Development, Public Works and Administration.

https://www.mdlpa.ro/pages/interregeurope20212027

@interregeurope
#partnership #Development #Success #Future #Teamwork #Cooperation

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Citiți Politica privind cookie-urile și Politica de confidențialitate pentru a afla mai multe detalii.