,,Comunele s-au format înaintea Statului ca entități organice cu interese proprii și de aceea statul modern nu numai că nu le poate distruge, dar trebuie să le și recunoască existența" - Constantin DISSESCU, părintele dreptului public românesc

Atribuţii

Accesări: 4830

Preşedintele A.Co.R are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. reprezintă, personal sau prin delegat, interesele A.Co.R. în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; desemnează persoanele din Consiliul director al A.Co.R. sau din afara acestuia care fac parte din structura funcţională a oricăror entităţi la care A.Co.R. este membră ori din alte organisme naţionale sau internaţionale;
 2. urmăreşte şi asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului statut, a hotărârilor adoptate de Adunarea generală, a deciziilor adoptate de Consiliul director, precum şi a instrucţiunilor adoptate de Comitetul operativ; în vederea materializării acestei atribuţii se aplică în mod corespunzător prevederile art. 21 alin. (1) lit. k);
 3. asigură materializarea obiectivului prevăzut la art. 6 lit. d) şi informează despre aceasta membrii A.Co.R., prin publicarea pe pagina de internet a Asociației, precum și prin transmitere utilizând poșta electronică la președinții filialelor județene ale A.Co.R.;
 4. convoacă Adunarea generală, Consiliul director şi Comitetul operativ, propune ordinea de zi, asigură condiţiile necesare bunei desfăşurări a sesiunilor/şedinţelor şi conduce lucrările acestora;
 5. semnează actele şi documentele adoptate de Adunarea generală, de Consiliul director sau de Comitetul operativ, după caz, precum şi pe cele emise personal;
 6. stabileşte, prin consultări cu ceilalţi membri ai Comitetului operativ, atribuţiile prim-vicepreşedintelui, ale vicepreşedinţilor, ale secretarului general, ale secretarilor și ale secretarilor generali executivi;
 7. exercită controlul şi îndrumarea activităţii membrilor Consiliului director, precum şi a tuturor compartimentelor la toate nivelurile organizatorice ale A.Co.R.;
 8. numeşte şi eliberează din funcţie persoanele care intră sub incidenţa prevederilor art. 21 alin. (3); stabileşte atribuţiile și drepturile de natură salarială ale acestor persoane, precum și, exercită orice drepturi ale angajatorului prevăzute în Codul muncii, în prezentul statut sau în Regulamentul intern al A.Co.R.;
 9. administrează patrimoniul A.Co.R., în condiţiile legii;
 10. asigură, în termen de 15 zile de la data încetării mandatului său, împreună cu preşedintele Comisiei de cenzori sau cenzorul, după caz, predarea gestiunii patrimoniului, a arhivei şi transmiterea informaţiilor necesare bunei funcţionări, în continuare, a A.Co.R. către noul preşedinte; predarea-primirea se face pe baza unui  protocol de predare-primire la care se anexează liste de inventariere; structura şi conţinutul protocolului se stabilesc prin decizie a Consiliului director;
 11. asigură păstrarea sigiliului A.Co.R. şi încuviinţează utilizarea acestuia de către alte persoane;
 12. nominalizează persoanele din cadrul Consiliului director sau din afara acestuia care pot face obiectul acordării unor premii, decoraţii sau altor distincţii de către orice entitate;
 13. validează alegerile de la nivelul filialelor județene ale A.Co.R.;
 14. exercită orice alte atribuţii prevăzute de statut, stabilite de Adunarea generală ori încredinţate de Consiliul director sau de Comitetul operativ, după caz.

În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite dispoziţii, ordine sau recomandări, după caz.

Ordinele emise de președinte privesc:

 1. exercitarea unor atribuții ale acestuia delegate către persoanele prevăzute la art. 21 alin. (3), cazuri în care semnatari ai ordinelor respective sunt aceste persoane;
 2. stabilirea de drepturi și obligații de natură patrimonială pentru persoanele prevăzute la art. 21 alin. (3), numai pentru perioada implementării unor proiecte cu finanțare externă, parțial sau integral, cazuri în care semnatar este președintele.