Analiza nevoilor de informare și instruire a reprezentanților comunelor și municipiilor în domeniile etică, transparență, conflict de interese și incompatibilități

Asociația Comunelor din România (ACoR) și Asociația Municipiilor din România (AMR) au elaborat un studiu privind cunoașterea și punerea în aplicare a normelor legale, precum și identificarea nevoilor de instruire și asistență ale reprezentanților administrației publice locale în domeniile: transparență decizională, etica organizațională, incompatibilitățile și conflictul de interese. Analiza a fost realizată în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, finanțat de Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene, în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Informațiile au fost obținute prin aplicarea unui chestionar,  în perioada 10 februarie 2020 – 31 martie 2020, unui eșantion de 731 de respondenți (668 în cazul comunelor și 63 în cazul municipiilor). Categoriile vizate au fost funcționarii publici sau personalul contractual, cât și aleșii locali – primari sau consilieri locali din primăriile comunelor și municipiilor din România.

Printre obiectivele care au stat la baza elaborării acestui studiu s-a aflat determinarea nevoilor de formare a reprezentanților autorităților administrației publice locale de la nivelul comunelor și municipiilor, fapt care să contribuire la creșterea gradului de conștientizare a reprezentanților autorităților administrației publice locale cu privire la cele 4 domenii de interes ale proiectului.

În domeniul transparenței decizionale, constatăm că este necesar ca atât la nivelul comunelor, cât și al municipiilor să existe o mai mare implicare din partea conducătorilor instituției în sensul desemnării persoanelor responsabile cu desfășurarea procedurilor de transparență decizională. La nivelul comunelor se impune conștientizarea importanței publicării „Raportului anual privind transparența decizională”, cât și desemnarea unor persoane cu atribuții de comunicare și relații publice.

  grafic 1grafic 2

În ceea ce privește etica organizațională, atât la nivelul municipiilor, cât mai ales la nivelul comunelor observăm necesitatea de informare cu privire la elaborarea și transmiterea către Ministerul Justiției a planurilor de integritate, precum și cu privire la desemnarea persoanelor responsabile cu coordonarea și implementarea acestora. Mai mult, în rândul comunelor este necesară informarea suplimentară cu privire la desemnarea unui funcționar public pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită, aceasta fiind prezent doar în cazul a 83% din comune, astfel încât să se atingă un procent similar celui de la nivelul municipiilor (97%).

În domeniul conflictelor de interese și al incompatibilităților, constatăm ca fiind necesară informarea aleșilor locali de la nivelul comunelor cu privire la cazurile de abținere de participare la adoptarea unei decizii în vederea evitării unei situații de conflict de interese, având în vedere procentul mult mai mic întâlnit la nivelul comunelor (29%) față de cel de la nivelul municipiilor (71%) în astfel de situații.

De asemenea, se remarcă nevoia de informare și/sau de îndrumare a reprezentanților administrației publice locale cu privire la elaborarea unor registre sau proceduri specifice în domeniul integrității, acestea fiind cunoscute și elaborate, în medie, în cazul a sub 20% dintre comune și municipii, precizând aici: registrul privind evidența incidentelor de integritate, registrul cadourilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol, procedurile pentru prevenirea incompatibilităților și a conflictelor de interese sau procedura de sistem privind colectarea sistematică a datelor necesare autoevaluării gradului de implementare a măsurilor preventive anticorupție.

Reglementările privind instituția avertizorului de integritate și cele privind interdicțiile post-angajare necesită acordarea unei atenții deosebite din partea reprezentanților comunelor și municipiilor, acestea fiind foarte puțin cunoscute de către aceștia.

Reprezentanții comunelor și municipiilor s-au arătat interesați într-o mare măsură de formarea și perfecționarea aleșilor locali și a funcționarilor publici în cele patru domenii ale proiectului: etică, transparență, conflict de interese și incompatibilități. Din analiza interpretării datelor reiese că atât reprezentanții municipiilor, cât și cei ai comunelor au participat, în mică măsură, la cursuri de perfecționare în aceste domenii.

Referitor la metodele de sprijin pentru implementarea atribuțiilor legale în domeniile etică, transparență, conflict de interese sau incompatibilități, reprezentanții autorităților administrației publice locale consideră, într-o proporție foarte mare, că acestea sunt benefice, clasificându-le astfel: participare la cursuri de perfecționare (80% dintre comune și 92% dintre municipii), consultanță acordată în elaborarea de proceduri (49% dintre comune și 77% dintre municipii), oferirea de exemple de bună practică (57% dintre comune și 76% dintre municipii) și acordarea de consultanță online (50% dintre comune și 59% municipii).grafic3

Una dintre concluziile generale desprinse din analiză este legată de interesul unităților administrativ-teritoriale urbane către etică și prevenție, iar în cazul unităților administrativ-teritoriale rurale către informare primară, conformare la cadrul legal și evitarea încălcării legislației. Etica și integritatea sunt subiecte care, la nivelul municipiilor sunt apanajul unor persoane cu funcții de execuție, iar la nivelul comunelor acest subiect este apanajul celor mai importante persoane din administrația publică locală, primarul și secretarul general.

Reprezentanții autorităților administrației publice locale de la nivelul comunelor și municipiilor cunosc și respectă, într-o măsură insuficientă, prevederile legale în domeniile etică, transparență, conflict de interese și incompatibilități, având nevoie de informare suplimentară și acordare de sprijin în implementarea atribuțiilor legale.

Puteți descărca documentul integral mai jos.

înapoi la partea de sus