Comunicat de presă al Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România privind solicitările transmise de Inspectoratul Școlar Județean Timiș și de Instituția Prefectului Județului Timiș

 

FJT

 

 

 

COMUNICAT

 

Consiliul Director al Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, întrunit în ședință extraordinară prin videoconferință, în data de 5 mai a.c., a analizat solicitările transmise de Inspectoratul Școlar Județean Timiș (nr. 2969/29.04.2020) și de Instituția Prefectului Județului Timiș (nr. 3998/30.04.2020), făcute în baza Ordinul nr. 4135/2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line emis de Ministerul Educației și Cercetării.

Suntem pe deplin conștienți de importanța educației, dreptul la învățătură fiind un drept fundamental, iar Constituția României garantează acest lucru la art. 32, care stipulează că acest drept este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul superior, precum și prin alte forme de instrucție și de perfecționare, învățământul de stat fiind gratuit, potrivit legii.

Totuși, nu putem să ne arogăm atribuții care sunt de competența exclusivă a altor instituții publice. Este de competența Ministerului Educației și Cercetării să asigure suportul didactic pentru desfășurarea cursurilor așa cum este și în cazul manualelor școlare. A se vedea în acest sens și prevederile art. 94 alin. (2) lit. f), i) s) și t) din Legea educației naționale nr. 1/2011:

„(2) Ministerul Educației și Cercetării exercită, în domeniul învățământului preuniversitar, următoarele atribuții:

f) elaborează, evaluează, aprobă și achiziționează, după caz, manualele școlare și asigură finanțarea conform legii și, în acest sens, este singura autoritate cu competențe în domeniu;

i) asigură omologarea mijloacelor de învățământ;

s) elaborează metodologii și regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementării politicilor educaționale naționale;

t) construiește și asigură funcționarea optimă a Platformei școlare de e-learning, precum și a Bibliotecii Școlare Virtuale;”

Mai mult, trebuie avute în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare:

„Art. 5. - Ajutorul financiar se acordă beneficiarilor de către Ministerul Educației și Cercetării, pe baza documentelor doveditoare prevăzute în normele metodologice.”

Dacă Ministerul Educației dorește să delege aceste competențe către administrația publică locală, atunci trebuie să respecte și să aplice prevederile art. 76 și 79 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

„Art. 76. - Principiile pe baza cărora se desfășoară procesul de descentralizare sunt următoarele:

a) principiul subsidiarității, care constă în exercitarea competențelor de către autoritatea administrației publice locale situată la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetățean și care dispune de capacitate administrativă necesară;

b) principiul asigurării resurselor corespunzătoare competențelor transferate; [...]

„Art. 79. - (1) Transferul de competențe, precum și exercitarea acestora se fac concomitent cu asigurarea tuturor resurselor necesare.

(2) Finanțarea competențelor delegate este asigurată în totalitate de către administrația publică centrală. Competențele delegate sunt exercitate de către autoritățile administrației publice locale sau de către alte instituții publice locale, în numele unei autorități a administrației publice centrale, în limitele stabilite de către aceasta.”

Dorim ca toți elevii din unitățile administrativ-teritoriale să beneficieze de educație, dar uneori instituții ale statului de la nivel central împing spre administrația publică locală sarcini, fără a asigura și resursele materiale necesare.

Prin urmare, solicitarea de a asigura elevilor și profesorilor tablete sau laptopuri, acces la internet și măsuri pentru protecția datelor cu caracter personal, incubă resurse financiare pe care cele mai multe unități administrativ-teritoriale nu le pot asigura, în primul rând din cauza bugetelor mici, în al doilea rând, din cauza încasărilor reduse datorită prelungirii termenelor pentru plata impozitelor și taxelor locale și în al treilea rând, din cauza multor cheltuieli efectuate în vederea combaterii pandemiei cu Coronavirus-19 - echipamente, dezinfecții, ajutoare pentru persoanele defavorizate etc.

În consecință, rugăm Ministerului Educației și Cercetării să respecte obligațiile care îi revin conform legii.

Acest comunicat va fi transmis la:

  • Asociația Comunelor din România
  • Ministerul Educației și Cercetării
  • Instituția Prefectului - Județul Timiș
  • Inspectoratul Școlar Județean Timiș
  • Mass-media

Președinte,

Ionel CURUȚI

înapoi la partea de sus