DISPOZIŢIA NR. 6 din 22 iunie 2010

privind stabilirea de măsuri pentru organizarea unor activități în condiții de operativitate, precum și pentru asigurarea unui grad sporit de responsabilitate în realizarea sarcinilor care revin personalului salarizat prin proiectele cu finanțare externă

În temeiul art. 21 alin. (7) teza a doua, art. 26 alin. (1), alin. (4), alin. (12) lit. a), e), g), h), i), k), - c), alin. (13) și alin. (14) din Statutul Asociaţiei Comunelor din România,

 

luând în considerare necesitatea de organizare a unor activități în condiții de operativitate, precum și pentru asigurarea unui grad sporit de responsabilitate în realizarea sarcinilor care revin personalului salarizat prin proiectele cu finanțare externă,

 

preşedintele Asociaţiei Comunelor din România emite următoarea dispoziţie:

 

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 iulie 2010, pentru orice activitate prevăzută în proiectele cu finanțare externă, parțial sau integral, și care pentru a fi adusă la îndeplinire necesită emiterea de ordine, inclusiv pentru angajarea de persoane salarizate prin proiectele respective și încheierea contractelor de muncă, aceste atribuții se deleagă către următoarele persoane din aparatul executiv:

a)  domnului Sergiu ȚÂRA, directorul general;

b)  domnișoarei Elis-Bianca ENESCU, directorul general adjunct care asigură conducerea Departamentului programe și armonizare legislativă;

c)   domnului Adrian Constantin MIROIU-LAMBA, directorul Direcției pentru implementarea proiectelor cu finanțare internă și externă.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), fiecare pentru activitățile realizate în calitatea de manager de proiect, exercită atribuţiile delegate în numele președintelui A.Co.R. şi nu în nume propriu, asupra oricăror operațiuni ce revin acestuia, potrivit Statutului Asociației.

(3) Președintele A.Co.R. îşi rezervă dreptul de intervenţie asupra modului de realizare a atribuţiilor delegate către persoanele prevăzute la alin. (1), inclusiv de anulare a aprobării oricăror operațiuni.

(4) Semnarea ordinelor se face de către persoanele prevăzute la alin. (1), formula de atestare a autenticităţii cuprinzând:

a) „p. PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA”, sub care se înscrie prenumele şi numele persoanei căreia i s-a delegat această atribuție, lăsându-se spaţiul necesar pentru semnătura sa, după care se înscrie: „…1, MANAGER DE PROIECT …2”, ; „p.” reprezentând forma abreviată a prepoziției „pentru”. Cu titlu de exemplu: „p. PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA, Sergiu ȚÂRA, DIRECTORUL GENERAL, MANAGER DE PROIECT POSDRU/83/5.2/S/58447”.

 

Art. 2. - (1) Ordinele semnate de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1):

a) trebuie să îndeplinească atât condițiile de formă, cât și de fond cerute pentru actele administrative și se înregistrează în Registrul pentru evidența ordinelor președintelui Asociaţiei Comunelor din România;

b) nu pot să cuprindă drepturi și obligații de natură patrimonială pentru persoanele semnatare, sub sancțiunea nulității absolute.

(2) Pentru cazurile care intră sub incidența alin. (1) lit. b) se emit ordine care semnează de președintele A.Co.R.

 

Art. 3. - În vederea asigurării unui grad sporit de responsabilitate pentru actele și faptele ce le au de realizat prin proiectele din a căror finanțare se face plata unor drepturi salariale, fiecare manager de proiect, solicită persoanelor respective, separat de fișa postului, o declarație-angajament pentru asumarea răspunderii disciplinare, patrimoniale, contravenționale și penale, după caz, pentru pagubele materiale produse Asociației Comunelor din România din vina şi în legătură cu munca lor.

 

Art. 4. - Prezenta dispoziţie:

a) se aduce la îndeplinire de către persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1);

b) se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.acor.ro, prin grija domnului Ionuț-Constantin TUDOSE, directorul Direcției tehnologia informației și comunicării din cadrul aparatului executiv al Asociației Comunelor din România.

înapoi la partea de sus