Atribuții

Accesări: 3613

Consiliul director are următoarele atribuţii principale:

 1. asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale;
 2. alege, dintre membrii săi, pe durata mandatului, preşedintele, prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii, secretarul general şi secretarii A.Co.R., cu respectarea dispoziţiilor art. 20 alin.(3), aceştia fiind şi preşedintele, prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii, secretarul general şi secretarii Consiliului director;
 3. stabilește modelul-cadru al actului constitutiv al filialelor județene ale Asociației Comunelor din România;
 4. aprobă organigrama şi politica de personal ale A.Co.R.;
 5. organizează activităţi care să conducă la realizarea obiectivelor A.Co.R., prin oricare dintre formele şi mijloacele prevăzute la art. 7;
 6. adoptă declaraţii şi recomandări în problemele ce intră în competenţa sa;
 7. colaborează şi cooperează cu celelalte structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale funcţionarilor publici din administraţia publică locală constituite pe plan naţional;
 8. colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale, cu serviciile publice deconcentrate, cu prefecţii, cu consiliile judeţene ori cu preşedinţii acestora în problemele ce privesc comunele, în special, şi administraţia publică locală, în general;
 9. elaborează informări sau propuneri/recomandări către consilii pentru dezvoltare regională, consilii judeţene, servicii publice deconcentrate, prefecţi, autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi către orice entitate naţională sau internaţională, cu privire la problemele care sunt sesizate A.Co.R.;
 10. informează Adunarea generală asupra principalelor probleme ce apar în activitatea economico-socială a comunelor şi, implicit, în cea instituţională a autorităţilor administraţiei publice locale;
 11. asigură realizarea drepturilor şi obligaţiilor A.Co.R. în cadrul organismelor la care este asociată sau afiliată, precum şi a măsurilor rezultate din documentele de aderare, afiliere, asociere, colaborare sau cooperare, după caz;
 12. poate împuternici una sau mai multe persoane din aparatul executiv, precum și persoane care nu au calitatea de reprezentant al unui membru al A.Co.R. ori sunt străine de Asociaţie, pentru a exercita atribuţiile prevăzute la lit. o);
 13. aprobă acordurile de aderare, afiliere, asociere, colaborare sau cooperare, după caz, la organizaţii naţionale; aprobă înfiinţarea de ligi, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. f) teza a doua;
 14. stabileşte şi analizează indicatorii de performanţă a filialelor judeţene;
 15. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul statut sau stabilite de Adunarea generală.