,,Comunele s-au format înaintea Statului ca entități organice cu interese proprii și de aceea statul modern nu numai că nu le poate distruge, dar trebuie să le și recunoască existența" - Constantin DISSESCU, părintele dreptului public românesc

Atribuţii

Accesări: 4338

Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor, competenţa acesteia cuprinzând:

 1. stabilirea strategiei şi a programelor generale ale A.Co.R.;
 2. stabilirea cotizaţiei anuale; pentru asigurarea unor servicii speciale şi numai în cazul membrilor care îşi manifestă această opţiune, se pot stabili niveluri diferenţiate ale cotizaţiilor anuale;
 3. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 4. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director, precum şi efectuarea analizei activităţii acestora;
 5. alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a Comisiei de cenzori, precum şi efectuarea analizei activităţii de control financiar intern al A.Co.R.;
 6. înfiinţarea sau dizolvarea, după caz, de filiale, instituţii de specialitate şi birouri, precum şi efectuarea analizei activităţii acestora;
 7. modificarea şi completarea actului constitutiv şi/sau a statutului, precum şi stabilirea procedurii de vot;
 8. aprobarea, modificarea şi/sau completarea statutului filialei județene a Asociației Comunelor din România, ca model-cadru pentru aceste structuri teritoriale, cu personalitate juridică;
 9. dizolvarea şi lichidarea A.Co.R., precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 10. aprobarea acordurilor de aderare, afiliere, asociere, colaborare sau cooperare, după caz, la organizaţii internaţionale;
 11. orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de prezentul statut.

Atribuţia prevăzută la alin. (1) lit. d) şi e) se realizează, în mod obligatoriu, la fiecare patru ani, în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data desfăşurării alegerilor generale pentru autorităţile administraţiei publice locale. În situaţia în care, în urma alegerilor generale pentru autorităţile administraţiei publice locale, președintele A.Co.R. nu a mai dobândit calitatea de primar, convocarea Adunării generale se face de către președintele executiv sau, în lipsa acestuia, de către directorul general.